#1133

Дар’я

А як же тоді розуміти Польський закон, у якому:
Karta Polaka może być przyznana
osobie, która uważa, że należy do Narodu
Polskiego i jednocześnie:
– zna język polski przynajmniej w stopniu
podstawowym i uważa go za język ojczysty;
– zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
– w obecności konsula Rzeczypospolitej
Polskiej lub upoważnionego pracownika
złoży pisemną deklarację przynależności
do Narodu Polskiego;
– wykaże, że co najmniej jedno z rodziców
lub dziadków albo oboje
pradziadkowie
byli narodowości polskiej
lub posiadali
polskie obywatelstwo
. Albo przedstawi
pisemne zaświadczenie organizacji polskiej
lub polonijnej o swoim aktywnym
zaangażowaniu w działalność na rzecz
języka i kultury polskiej lub polskiej
mniejszości narodowej w ciągu co najmniej
ostatnich trzech lat.
Може, я щось не так розумію? Розтлумачте, будь ласка, як це все на практиці…